Dr. med. Nemes Csaba: Curriculum vitae

1939-ben sz�letettem Egerben tan�t� csal�dban. 1957-ben a pesti K�lcsey-gimn�ziumban �retts�giztem. Orvosi tanulm�nyaimat 1957 �s 1963 k�z�tt a budapesti Semmelweis Orvostudom�nyi Egyetemen v�geztem �s itt �llamvizsg�ztam summa cum laude eredm�nnyel 1963-ban. K�zel 40 �ves klinikai �s k�rh�zi gyakorlat ut�n 2002-ben mentem nyugdíjba; jelenleg csal�dommal a Bodeni-t� partj�n �lek �berlingenben. Egyetemi �veim alatt t�bb p�lyad�jas p�lyamunk�t írtam: 1958/59-ben a k�zponti idegrendszer mikroszk�pos anat�mi�j�r�l, 1961-ben feles�gemmel, R�pay Gabriell�val a hyperspleni�r�l, majd az Orsz�gos Tudom�nyos Idegseb�szeti Int�zet elektroenkephalogr�fi�s laborat�rium�ban Dr. Tomka Imre mellett a Freund-adjuv�nssal kiv�ltott k�s�rletes enkephalitiszről (1960/1961). Tanulm�nyaim utols� k�t �v�ben belső szerkesztők�nt r�szt vettem az 1967-ben megjelent n�gyk�tetes Orvosi Lexikon elők�sz�t�s�ben.

Munkahelyeim: H�rom �vfolyamt�rsammal az �llamvizsga ut�n az aneszt�zi�t v�lasztottam �lethivat�sul. 1963-66: P�terfy S�ndor k�rh�zban aneszteziol�gus seg�dorvosk�nt, 1967-1972: az Orsz�gos Traumatol�giai Int�zet tudom�nyos munkat�rsak�nt, 1967-től szakorvosak�nt, 1972-1974 a neuburgi Erzs�bet-rendi irgalmas k�rh�z szakorvosak�nt, 1974-1976: a freiburgi egyetem aneszteziol�giai int�zet�nek, 1976-1980 k�z�tt az �berlingeni k�rh�z aneszteziol�giai oszt�ly�nak, illetve 1980-1984 k�z�tt az ingolstadti klinikum aneszteziol�giai int�zet�nek adjunktusak�nt, �s v�g�l 1984-t�l 2002-ig mint a felsőbajororsz�gi Pfaffenhofen megyei k�rh�z aneszteziol�giai �s intenz�v ter�pi�s oszt�ly�nak főorvosa folytattam orvosi p�ly�mat.

Tudom�nyos munk�ss�gom: A gy�gy�t�-oktat� munka mellett 1964 �ta rendszeresen publik�ltam orvost�rt�neti �s szakmai cikkeket magyar, n�met �s angol foly�iratokban. Mintegy 110 k�zlem�nyem �s előad�som mellett t�rsszerzők�nt vagy egyed�l eddig 11 nagyobb monogr�fi�t ill. szakk�nyvet �rtam. Ezek k�z�l a "Datenbuch Anaesthesiologie und Intensivmedizin" k�t k�tete 1979 �s 1992 k�z�tt mintegy 20000 p�ld�nyban 3-3 kiad�sban m�ig a n�met nyelvter�leten a szakorvosk�pz�s egyik legismertebb k�zik�nyve. T�bb, nagyobb terjedelmű aneszteziol�giai vagy orvost�rt�neti munk�m m�g kiad�sra v�r. Ezek egy r�sze megtal�lhat� a honlapomon (www.medicine-history.de). 1967 �ta folyamatosan foglalkoztam a medikusok oktat�s�val �s a leendő szakorvosok k�pz�s�vel is. 2003 �s 2005-ben a Debreceni Egyetemen tartottam orvost�rt�neti előad�sokat az első�ves orvostanhallgat�knak. A 2008 december�ben megjelent 350 oldalas "Orvost�rt�nelem" c. egyetemi seg�dk�nyvem (350 o.) bőv�tett, az egyetemes �s a hazai orvostudom�ny teljes anyag�t 2005-ig bemutat�, mintegy 1450 oldalas k�zik�nyvem, "A medicina kult�rt�rt�nete" digit�lis v�ltozata egy 120 oldalas k�s�rő k�tettel 2009-t�l elsősorban a fiatal hazai orvost�rt�n�szek �s egyetemi előad�k sz�m�ra k�sz�lt. Utols�, k�tr�szes munk�m, az aneszt�zia kult�rt�rt�net�ről 1900 n�met nyelven jelent meg 2011-ben: Ende einer langen Nacht. Kulturgeschichte der Anästhesie, 424 o. .

Huszon�t �v alatt gyűjt�tt anyagomb�l 1000 darab r�gi orvosi műszer �s eszk�z jelenleg az ingolstadti Deutsches Medizinhistorisches Museumban �ll a kutat�k rendelkez�s�re; gyűjtem�nyem tov�bbi t�rgyai pedig a bonni egyetem aneszteziol�giai m�zeum�ban, a pesti �llatorvosi Egyetemen, mintegy 300 eml�kt�rgy �s műszer pedig a Debreceni Egyetem Orvost�rt�neti Gyűjtem�ny�ben tal�lhat�k.